Privacy

1. Uw vertrouwen, ons belang

Operationele vooruitstrevendheid, kwaliteit, transparantie, onafhankelijkheid en vertrouwen zijn kernwaarden bij TopX. Onze bedrijfsinformatie en uw gegevens zijn uiterst waardevol en essentieel om ons werk te kunnen uitvoeren. Daarom doen wij er alles aan om te zorgen dat uw vertrouwelijke informatie veilig, privé en beschikbaar blijft. Ons uitgangspunt daarbij is dat we met uw gegevens omgaan zoals we willen dat met onze gegevens wordt omgegaan.

2. Privacyverklaring van TopX BV.

TopX is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring. Waar hierna van ‘wij’ en ‘ons’ wordt gesproken in deze privacyverklaring wordt TopX B.V. bedoeld.

TopX B.V.
Zernikepark 12
9747 AN  Groningen
050 – 750 21 15

Erna Hogeveen is onze Functionaris voor de gegevensbescherming. Zij is bereikbaar via fg@topx-group.nl.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken en waar die vandaan komen

Wij verwerken persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat die gegevens aan ons worden verstrekt of door ons zijn verzameld. U kunt deze gegevens zelf aan ons hebben gegeven, maar die kunnen ook afkomstig zijn van derden, zoals uw werkgever of een andere partij waarmee u een zakelijke relatie heeft. Zelf verzamelen wij ook gegevens uit openbare bronnen zoals LinkedIn en andere fora.

In het geval van opname in ons proces wordt altijd om toestemming gevraagd. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens.

 • Van medewerkers (waaronder kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel):
 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, social media contactgegevens en eventuele andere contactgegevens;
 • geboortedatum, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht;
 • pasfoto;
 • nationaliteit, ID bewijs;
 • werkvergunning, VAR;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring;
 • referenties en getuigschriften;
 • overige gegevens die u aan ons verstrekt.

4. Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Van medewerkers (waaronder kandidaten, sollicitanten en vast personeel) verwerken wij ook het Burgerservicenummer (BSN).

5. Met welk doel en op basis van welke rechtsgrond wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering: het bemiddelen van de inzet van personen op de arbeidsmarkt. Concreet zijn onze verwerkingsdoelen de volgende.

Van medewerkers (waaronder kandidaten, sollicitanten en vast personeel)
Persoonsgegevens van de medewerker (waaronder kandidaten, sollicitanten en vast personeel) worden door ons verwerkt voor de uitvoering van de dienstverlening op het moment dat u zich inschrijft via ons kantoor.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om:

 • geschikte aanvragen van onze opdrachtgevers en/of informatie over onze dienstverlening te kunnen verstrekken;
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen voor een opdracht;
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontroles;
 • het versturen van onze nieuwsbrief;
 • wet- en regelgeving na te kunnen komen.

De rechtsgronden voor deze verwerkingen zijn de volgende.

 • als u die hebt gegeven voor bepaalde verwerkingen uw toestemming;
 • het is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u noodzakelijk om bepaalde verwerkingen te laten plaatsvinden;
 • bepaalde verwerkingen zijn wettelijk verplicht, zoals de verwerking van uw BSN als u bij ons in loondienst treedt;

bepaalde verwerkingen zijn noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen. Die belangen bestaan uit het goed kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten door:

 • kandidaten in ons bestand op te nemen, die via tussenpersonen en fora te kennen hebben gegeven open te staan voor inzet bij een opdrachtgever;
 • contact te kunnen onderhouden met onze zakelijke relaties en daarvoor de persoonsgegevens van contactpersonen te verwerken.

6. Geen geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming. Dat wil zeggen dat wij niet met uw persoonsgegevens automatisch, zonder menselijke tussenkomt, besluiten nemen die u aanmerkelijk treffen of rechtsgevolgen hebben voor u.

7. Met wie wij persoonsgegevens delen

Wij geven geen persoonsgegevens door aan (partijen in) landen of organisaties buiten de Europese Unie.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door als dat nodig is om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst, de wet ons daartoe verplicht of u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Zo zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan mogelijke opdrachtgevers om te kunnen beoordelen of zij u willen inzetten en, als u wordt geselecteerd, aan die inzet uitvoering te geven.

Als wij iemand inschakelen om voor ons uw persoonsgegevens te verwerken, dan blijven wij de verwerkingsverantwoordelijke. Dat wil zeggen dat wij bepalen met welk doel en met welke middelen deze gegevens worden verwerkt. Uiteraard zorgen wij er dan voor dat er goede afspraken worden gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

8. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Van medewerkers (waaronder kandidaten, sollicitanten en vast personeel) bewaren wij de persoonsgegevens in elk geval zolang de overeenkomst met ons duurt. Heeft u aangegeven dat u wilt worden opgenomen in ons bestand van kandidaten, dan bewaren wij uw gegevens totdat u aangeeft dat die moeten worden verwijderd of tot het moment waarvan wij aan u aangegeven tot verwijdering te zullen overgaan. Als de wet ons tot een kortere of langere bewaartermijn verplicht, dan volgen wij uiteraard de wet.

9. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

 • U heeft het recht op inzage, aanpassen of (laten) verwijderen van uw persoonsgegevens.
 • U heeft het recht om de verwerking te laten beperken of daartegen bezwaar te maken en om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Voor de werkingen waarvoor u uw toestemming heeft gegeven, heeft u het recht om die toestemming weer in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op verwerkingen die dan al hebben plaatsgevonden.

Wij wijzen u er op dat aan de uitoefening van deze rechten soms voorwaarden zijn verbonden. Daarover informeren wij u graag verder op verzoek. Neem daarvoor contact op fg@topx-group.nl of telefoonnummer 050-7502115.

Wij wijzen u er ook op dat het verstrekken van uw persoonsgegevens als medewerker (waaronder kandidaten, sollicitanten en vast personeel) noodzakelijk is om u te kunnen aanbieden bij mogelijke opdrachtgevers en om aan een eventuele inzet uitvoering te kunnen geven. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij u niet aanbieden of inzetten bij mogelijke opdrachtgevers.

10. Vragen, opmerkingen of klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 050-7502115 of email klachten@topx-group.nl
U kunt uw klacht eventueel ook richten aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Datum

Deze privacyverklaring is opgemaakt op 9 mei 2018. Wij kunnen deze wijzigen. Om van onze actuele privacyverklaring op de hoogte te blijven raden wij u aan deze regelmatig te raadplegen.